PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ S VÁHALOU!“

1. POŘADATEL

Pořadatelem spotřebitelské soutěže a správcem údajů je firma VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 215, se sídlem Náměstí Míru 97, PSČ 753 66 (dále jen “Pořadatel”).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž „Velikonoční soutěž s Váhalou!“ probíhá v termínu 12.4. – 25.4.2017 pouze v prodejnách Jednota, spotřební družstvo Mikulov. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže prodloužit nebo zkrátit dle svého uvážení.

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jeho rodinní příslušníci a všichni zaměstnanci Jednota, spotřební družstvo Mikulov. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Soutěžící se může soutěže zúčastnit vícekrát a zvýšit tak svou šanci na výhru. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze 1x. V případě opakované výhry získává cenu další soutěžící v pořadí.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Velikonoční soutěž s Váhalou !, Termín soutěže 12.4. – 25.4.2017
Výhry
1.cena Dárkový poukaz na libovolný nákup v hodnotě 7.000,-Kč na www.mall.cz
2.cena Dárkový poukaz do Forum Romanum Wellness, Pasohlávky
3.cena Dárkový poukaz na blahodárné masáže v Aqualand Moravia, Pasohlávky
4.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč
5.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč
6.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč
7.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč
8.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč
9.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč
10.cena Poukázka na nákup zboží v Jednotě Mikulov v hodnotě 300 Kč

Nakupte v období 12.4. – 25.4.2017 v prodejnách Jednoty Mikulov libovolné výrobky firmy Váhala v minimální hodnotě 50,- Kč vč. DPH a následně se zaregistrujte do soutěže. Uschovejte pokladní doklad dokazující tento nákup. Na telefonní číslo 736 37 37 37 zašlete SMS s klíčovým slovem a číslem pokladního dokladu. SMS zasílejte ve tvaru: VAHALAmezeraČÍSLOPOKLADNÍHODOKLADU, příklad VAHALA 123489.

Službu technicky zajišťuje společnost GLOBAL ASSET HOLDING a.s. www.globasset.cz. Cena jedné SMS se odvíjí dle smluvních podmínek soutěžícího s jeho mobilním operátorem. Infolinka pro řešení technických záležitostí: +420 267 090 338.

Do soutěže se můžete přihlásit vícekrát. Čím více registrací provedete, tím máte větší šanci na výhru. V 1 SMS může být zaslané pouze jedno číslo účtenky. Číslo jedné účtenky můžete použít pouze 1x během celé soutěže.

Pečlivě uschovejte účtenku dokazující nákup libovolných výrobků společnosti Váhala. Výhry budou předány pouze po předložení pokladního dokladu.

5. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výherci budou o výhrách uvědomění telefonicky ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Výhry budou doručeny v termínu dle dohody, nejpozději do 31.5.2017. V případě nepřevzetí či nemožnosti doručení výher, případně opakovaných problémů s doručením, propadají výhry ve prospěch pořadatele. Změna termínu vyhodnocení soutěže vyhrazena.


6. ODPOVĚDNOST

Nebezpečí škody na jednotlivých cenách přechází na výherce okamžikem předání ceny. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s užíváním výher. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění. Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržet pravidla soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s jejími pravidly. Pořadatel není odpovědný za ztrátu, poškození nebo nedoručení soutěžních zásilek. Stejně tak není Pořadatel odpovědný za nedoručení cen na adresy výherců soutěže.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.vahala.cz. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti VÁHALA a spol. s r. o, se sídlem Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČ: 13643819 jako správci případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce.
 3. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizna případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
 2. Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novými pokladními doklady dokazujícími nákup soutěžních balení. Pokud bude doručeno z jednoho telefonního čísla stejné číslo účtenky vícekrát, bude první SMS přijatá a ostatní budou ze soutěže vyřazeny jako duplicitní.
 3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve smyslu §116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry či vymáhání výher právní cestou, není možná.
 7. Organizátor ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
 8. Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.
 9. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže www.soutez-vahala.cz.
 10. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Ve Valašském Meziříčí dne 11.04.2017