Úplná pravidla soutěže „Špekáčkujte s Váhalou“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Špekáčkujte s Váhalou“ (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, se sídlem: náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, Česká republika, IČO: 13643819, zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 215 (dále jen "pořadatel")

1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v termínu od 17. 7. 2017 09:00:00 hod do 17. 9. 2017 19:59:59 hod na území České republiky, není-li pravidly doba pro konkrétní části soutěže definována přesněji (dále jen „doba konání soutěže" a „místo konání soutěže“).

Soutěžní nákup lze učinit již od 10. 7. 2017 00:00:00 hod., tj. čas uvedený na soutěžní účtence.

Soutěž bude vyhodnocována průběžně dle typu soutěže. Hlasovací soutěž „Soutěžní kola“ bude vyhodnocena vždy po skončení daného soutěžního kola, vždy nejpozději do 7 dnů. Soutěž „Finále“ bude vyhodnocena nejpozději do 7 dnů po skončení celé soutěže, tj. nejpozději do 24. 9. 2017.

Počátek a konec jednotlivých soutěžních kol je definován kalendářním týdnem, tj. první den soutěžního kola je pondělí 09:00:00 a posledním dnem soutěžního kola je neděle 19:59:59 hod.

Rozvržení začátku a konce jednotlivých soutěžních kol je následující:

1. soutěžní kolo - začíná dne 17. 7. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 23. 7. 2017 v 19:59:59.

2. soutěžní kolo - začíná dne 24. 7. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 30. 7. 2017 v 19:59:59.

3. soutěžní kolo - začíná dne 31. 7. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 6. 8. 2017 v 19:59:59.

4. soutěžní kolo - začíná dne 7. 8. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 13. 8. 2017 v 19:59:59.

5. soutěžní kolo - začíná dne 14. 8. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 20. 8. 2017 v 19:59:59.

6. soutěžní kolo - začíná dne 21. 8. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 27. 8. 2017 v 19:59:59.

7. soutěžní kolo - začíná dne 28. 8. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 3. 9. 2017 v 19:59:59.

8. soutěžní kolo - začíná dne 4. 9. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 10. 9. 2017 v 19:59:59.

9. soutěžní kolo - začíná dne 11. 9. 2017 ve 09:00:00 hod a končí 17. 9. 2017 v 19:59:59.

2. Účast v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, uživatel sítě Facebook starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která je plně svéprávná. Účastí v soutěži vydává soutěžící souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dále také „soutěžící“ či „účastník“). Soutěžící musí disponovat profilem na sociální síti Facebook a podmínky soutěže splní tím, že se v době platnosti zaregistruje na Facebookových stránkách.

3. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na balení výrobků:

  • Špekáčky extra-vázané, balení 1 kg
  • Špekáčky extra-vázané, balení 680 g
  • Špekáčky pikant-vázané, balení 1 kg
prodávané na území České republiky (dále jen "soutěžní výrobky").

4. Soutěžní fotografie:

Soutěžní fotografie musí zobrazovat minimálně jeden špekáček z balení výrobků Špekáčky extra-vázané (balení 1 kg nebo 680 g) nebo Špekáčky pikant-vázané (balení 1 kg).

Špekáček by měl být pro zvýšení šance na výhru ve veřejném hlasování kreativně ozdoben, dotvořen.

Fotografie nesmí působit nevhodně, vulgárně či jinak svým zobrazením budit veřejné pohoršení. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv fotografii bez udání důvodu a předchozího informování soutěžícího ze soutěže odstranit.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně v rámci jednotlivých soutěžních kol, pokaždé však s jinou, unikátní fotografií. Soutěžní fotografie se v rámci soutěžních kol nesmí opakovat.

5. Zaslání fotografie do soutěže

a) Nahráním soutěžní fotografie do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití zaslané fotografie ve všech médiích a bez lokačního omezení. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

b) Zasláním jakékoliv soutěžní fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená soutěžní fotografie či informace neporušují jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva třetí jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoliv nároků nebo věcného břemene.

c) Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné soutěžní fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál. Pořadatel může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv soutěžní fotografii, kterou soutěžící nahrál.

d) Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že soutěžní fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky pořadateli a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterými nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho zaslanou soutěžní fotografií.

e) Zasláním soutěžní fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití soutěžní fotografie organizátorem.

f) Soutěžní fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost soutěžní fotografii uchovávat ani vracet.

6. Pravidla soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že:

a) si v době od 10. 7. 2017 00:00:00 hod do 10. 9. 2017 19:59:59 hod na území České republiky jednorázově zakoupí jakýkoliv jeden soutěžní výrobek (dále jen „soutěžní výrobek“) a za tento soutěžní výrobek obdrží soutěžící od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“), kterou uplatní soutěžící v případě výhry jako doklad o provedeném nákupu. Soutěžní účtenka musí viditelně prokazovat nákup soutěžního výrobku v místě a době konání soutěže, jinak nemůže být považována za platnou pro tuto soutěž. Účtenka musí být opatřena datem, které je starší než datum a čas zaslání soutěžní fotografie pomocí zprávy na Facebook pořadatele. Originál dokladu o soutěžním výrobku je vždy nutné uschovat! Zákazník je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení účtenek může být organizátorem, resp. pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

b) zašle soutěžní fotografii v době od 10. 7. 2017 00:00:00 hod do 10. 9. 2017 19:59:59 hod do některého ze soutěžních kol (viz. 1. Termín a místo konání soutěže) formou zprávy prostřednictvím Facebooku a to tak, že se zaregistruje na sociální síti Facebook a zašle pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy svou fotografii. Zasláním soutěžní fotografie uděluje soutěžící pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly včetně práv na fotografii. Zpráva musí kromě soutěžní fotografie obsahovat také kontaktní údaje (tj. kompletní poštovní adresa) a e-mail pro doručení dárku. Soutěžící, kteří neuvedou všechny požadované informace, nebudou do soutěže zařazeni.

c) soutěžní fotografie budou zařazeny do soutěžního kola podle data a času zaslání, tj. fotografie musí být zaslány nejpozději do neděle 19:59:59, která předchází soutěžnímu kolu, do kterého mají být zařazeny. Např. pokud má být fotografie zařazena do soutěže v 1. soutěžním kole, musí být zaslána nejpozději do neděle 16. 7. 2017 19:59:59. Termíny pro zaslání soutěžních fotografií do jednotlivých soutěžních kol:

do 1. soutěžního kola - od 10. 7. 2017, 00:00:00 hod do 16. 7. 2017, 19:59:59.
do 2. soutěžního kola - od 16. 7. 2017, 20:00:00 hod do 23. 7. 2017, 19:59:59.
do 3. soutěžního kola - od 23. 7. 2017, 20:00:00 hod do 30. 7. 2017, 19:59:59.
do 4. soutěžního kola - od 30. 7. 2017, 20:00:00 hod do 6. 8. 2017, 19:59:59.
do 5. soutěžního kola - od 6. 8. 2017, 20:00:00 hod do 13. 8. 2017, 19:59:59.
do 6. soutěžního kola - od 13. 8. 2017, 20:00:00 hod do 20. 8. 2017, 19:59:59.
do 7. soutěžního kola - od 20. 8. 2017, 20:00:00 hod do 27. 8. 2017, 19:59:59.
do 8. soutěžního kola - od 27. 8. 2017, 20:00:00 hod do 3. 9. 2017, 19:59:59.
do 9. soutěžního kola - od 3. 9. 2017, 20:00:00 hod do 10. 9. 2017, 19:59:59.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní fotografie, které splní pravidla soutěže a které byly nahrány do aplikace v době běhu jednotlivých soutěžních kol (viz. 5. Pravidla soutěže, článek c). Soutěžní fotky doručené organizátorovi mimo tento časový rámec či jiným způsobem nebudou do soutěže zařazeny.

a) Soutěžní účtenku je v soutěži možné použít pouze jednou, bez ohledu na to, kolik nákupů soutěžních výrobků potvrzuje (tedy je nerozhodné zda byly zakoupeny 2 či 3 soutěžní výrobky - vždy je soutěžní účtenku možné použít pouze jednou).

Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, avšak pouze jednou fotografií během jednoho soutěžního kola.

Za soutěžícího se považuje osoba, která vlastní soutěžní účtenku a jejíž pravdivé kontaktní údaje jsou uvedeny v rámci zprávy.

Účastník soutěže si musí uschovat soutěžní účtenku (za platné se považují pouze tištěné doklady z elektronické registrační pokladny) prokazující jednorázový nákup alespoň 1 ks soutěžních výrobků v místě a v době 10. 7. 2017 00:00:00 hod do 17. 9. 2017 23:59:59 hod. Datum a čas na účtence musí být shodné nebo dřívější datu a času odeslání soutěžní fotografie a jejího doručení do soutěže.

Povinností každého účastníka je vyžádat si od prodejce v rámci nákupu soutěžního výrobku tištěný doklad z elektronické registrační pokladny prokazující zakoupení min. 1 ks soutěžních výrobků a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. unikátní kód účtenky, přesné datum a soutěžního nákupu a viditelnou specifikaci soutěžního výrobku. Bez uvedených údajů nebudou účtenky považovány za platné.

Organizátor si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv účastníka soutěže o doložení originálu či ověřených kopií všech soutěžních účtenek, se kterými se soutěže zúčastnil. Pokud soutěžící nebude schopen soutěžní účtenky doložit, zaniká nárok na předání získané výhry a výhra propadá pořadateli soutěže.

V případě opakované účasti v soutěži musí výherce na výzvu organizátora soutěže předložit všechny doklady – soutěžní účtenky, s nimiž se účastnil soutěže. V případě, že některou ze soutěžních účtenek nepředloží, výhra propadá pořadateli soutěže a ten je oprávněn ji dle své vůle užít k dalším marketingovým či charitativním účelům, nebo ji předat dalšímu výherci v pořadí.

b) Po úspěšném a řádném odeslání soutěžní fotografie a jejím zveřejněním v termínu konání soutěžního kola (viz. 1. Termín a místo konání soutěže) může soutěžící hlasovat. Hlasování probíhá kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“. Soutěžící může pro jednu fotografii hlasovat pouze jednou v rámci jednoho soutěžního kola. Současně může hlasovat pro více soutěžních fotografií, ale vždy pouze jednou v rámci jednoho soutěžního kola.

c) Soutěží může svou soutěžní fotografii sdílet na svém facebookovém profilu a žádat o podporu svých facebookových přátel.

d) Po ukončení soutěžního kola dojde vždy k vyhlášení výherců za jednotlivé kolo a vypořádání výher.

7. Výhry a dárky v soutěži a určení výherců

Dárek za účast

Prostírání Váhala – jako dárek za účast v soutěži, tj. zaslání soutěžní fotografie, obdrží každý soutěžící balení 4 ks prostírání. Dárek bude soutěžícímu zaslán na jím uvedenou doručovací adresu na území České republiky nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. Celkem je do soutěže zařazeno 10 000 ks prostírání (balení obsahuje 4 ks prostírání). Při vyčerpání tohoto počtu není na dárek soutěžícím žádný nárok.

Hlasovací soutěž – „Soutěžní kola

90x nůž Váhala – v každém kole se soutěží o 10 ks nožů (tj. celkem 90 ks nožů v rámci celé soutěže), které získají soutěžící s největším počtem hlasů, respektive „To se mi líbí“ u své fotografie.

Soutěž – „Finále“

1x zahradní gril v hodnotě 10 000 K

– výhru získá soutěžící, který zaslal nejzajímavější fotografii, kterou vybrala porota složená ze zástupců pořadatele.

8. Určení výherců:

Dárek za účast

Dárek získá každý soutěžící, který zašle formou zprávy na Facebooku soutěžní fotografii. Soutěžícímu bude dárek doručen poštou na korespondenční adresu, kterou uvedl ve zprávě při zaslání soutěžní fotografie nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. V případě, že soutěžící dárek zaslaný poštou nepřevezme, ztrácí na dárek jakýkoliv nárok.

Hlasovací soutěž – „Soutěžní kola

V příslušném soutěžním kole (viz. 1. Termín a místo konání soutěže) určuje výherce nožů pořadí, tj. prvních deset s nejvyšší počtem hlasů obdrží jako výhru jeden nůž Váhala. Soutěžící může výhru „nůž Váhala“ vyhrát pouze jednou během trvání celé soutěže, tj. od 17. 7. do 17. 9. 2017. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru, tento další nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí.

Soutěžícímu bude dárek doručen poštou na korespondenční adresu, kterou uvedl ve zprávě při zaslání soutěžní fotografie nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. V případě, že soutěžící dárek zaslaný poštou nepřevezme, ztrácí na výhru jakýkoliv nárok.

Seznam výherců bude aktualizován na Facebookových stránkách pořadatele.

Soutěž – „Finále“

Hlavní cenu, tj. gril v hodnotě 10 000 Kč získá soutěžící s nejzajímavější soutěžní fotografií, kterou vybrala porota složená ze zástupců pořadatele.

Vítěz v soutěži „Finále“ bude informován o své výhře po ukončení soutěže, nejpozději do 7 dnů písemně na uvedený e-mail případně telefonicky.

Soutěžící bude o výhře informován na zaslaný e-mail, zároveň předmětným e-mailem bude soutěžící informován o způsobu předání výhry. V případě, že soutěžící nebude na daný e-mail reagovat nejpozději do sedmi dnů od odeslání e-mailu pořadatelem, ztrácí na dárek jakýkoliv nárok.

Výhra bude výherci předána v sídle pořadatele soutěže, případně doručena na adresu, kterou soutěžící uvedl ve zprávě na Facebooku, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů od ukončení soutěže.

Seznam výherců bude aktualizován na Facebookových stránkách pořadatele.

9. Zvláštní podmínky:

Po určení výherce si organizátor vyhrazuje právo kontroly správnosti soutěžní účtenky. V případě, že výherce není schopen doložit správnou účtenku o zakoupení soutěžních výrobků, postupuje se výhra dalšímu soutěžícímu v pořadí.

V případě, že účastník nebude reagovat na výzvu k doplnění adresy pro doručení výhry ani do 7 kalendářních dnů ode dne oznámení o výhře, a nebude tak možné výhru odeslat, nárok výherce na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Organizátor akce nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat na základě jím uvedených kontaktů, a to zejména pro nesprávnost, neúplnost uvedeného kontaktního údaje. V případě, že se výherce nepodaří opakovaně kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích a výherce nekontaktuje organizátora ve lhůtě 7 dnů od odeslání výzvy ke kontaktování organizátora např. za účelem dohody o výhře, zaniká nárok výherce na získání výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Účastník této soutěže rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora ani pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za plnění dodávaná třetími stranami. Výhry v soutěži nelze reklamovat.

Výhry jsou zasílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (nejsou-li zasílány elektronicky).

Zpracování osobních údajů:

  1. Účastí v soutěži uděluji bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu Jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město a e-mailová adresa společnosti VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, se sídlem: náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, Česká republika, IČO: 13643819, zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 215, jakožto pořadatelé (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím třetích osob, tj. zejména agentur pro účely realizace soutěže a předání výher – tento souhlas uděluji na dobu konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. – tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů.

  1. Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo, pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

  2. Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Jsem srozuměn/a s tím, že požádám-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

  3. Poskytnutí osobních údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

  4. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

10. Obecné podmínky soutěže:

a. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

b. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit, propadají pořadateli soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům.

c. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto podrobných pravidel platí text těchto pravidel.

d. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

e. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na Facebooku pořadatele, www.facebook.com/Vahala.a.spol/ nebo na www.vahala.cz.

f. V případě jakýchkoliv dotazů ve věci této soutěže je možné se informovat na prostřednictvím e-mailu: soutez@vahala.cz.

g. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

h. V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany pořadatele.

i. Pořadatel soutěže ani organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

j. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností organizátora či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

k. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího ze soutěže, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

l. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným způsobem.

m. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

n. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s  pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

o. Soutěžící, kteří jakkoliv nedodržují pravidla soutěže, jsou ze soutěže i bez uvedené důvodu vyřazeni. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům.

p. Do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel resp. konečný spotřebitel soutěžních výrobků. Tedy do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel, jenž zakoupil výrobky pro svou a rodinou spotřebu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří zakoupili výrobky za účelem podnikání, dalšího prodeje, či účastníci, kteří výrobky zakoupili za jiným účelem než pro svou a rodinou spotřebu.

q. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

r. Pořadatel může tuto soutěž kdykoliv a bez uvedeného důvodu zkrátit, nebo prodloužit, popř. posunout její začátek. Toto rozhodnutí je účinné dnem zveřejnění této skutečnosti na internetových stránkách pořadatele soutěže www.vahala.cz nebo Facebooku, www.facebook.com/Vahala.a.spol/.

s. Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na www.vahala.cz.

Ve Valašském Meziříčí dne 29. 6. 2017